top of page

ՄՈՒՏՔ ԴԵՊԻ ՖՐԻԼԱՆՍԻ ԱՇԽԱՐՀ

Այս դասընթացը տրամադրում է անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և գործիքներ և օգնում անցում կատարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելու ցածր կամ միջինից դեպի փորձառու մակարդակ, ինչը կարևոր է պահանջված հեռավար և ֆրիլանս մասնագետ դառնալու համար:

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page